Privacy policy

1. Inleiding en toepassingsgebied

 

Deze privacy policy (“Privacy Policy”) beschrijft de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze website https://www.medimundi.be (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden.

 

Medimundi BV, met zetel te Visbeekstraat 22, 2300 Turnhout, België, ingeschreven in de KBO onder nummer 0749.994.102 (“Medimundi”, “wij”, “ons”), treedt in het kader van deze verwerkingen op als verwerkingsverantwoordelijke.

Uw persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door Medimundi in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Lees deze Privacy Policy zeer aandachtig. Hieronder worden niet enkel uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Indien u vragen heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Medimundi kunt u contact met ons opnemen via volgend e-mailadres: privacy@medimundi.be.

 

2. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt, voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden?

 

Medimundi verwerkt volgende persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 

Doeleinde
Verkoop van goederen en beheer van de commerciële relatie
Verkoop van goederen en beheer van de commerciële relatie
Verkoop van goederen en beheer van de commerciële relatie
Verkoop van goederen en beheer van de commerciële relatie
Verkoop van goederen en beheer van de commerciële relatie
Beheer van de commerciële relatie en verbetering van onze diensten
Versturen van nieuwsbrieven
Beheer van aanvragen die wij via het contactformulier ontvangen
Type persoonsgegevens
Facturatiegegevens
 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Volledig adres (straat, nummer, plaats, land)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW-nummer (optioneel)
Leveringsgegevens
 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Volledig adres (straat, nummer, plaats, land)
Betaalgegevens(deze gegevens worden opgevraagd, maar gaan rechtstreeks naar Stripe en worden niet bewaard op de systemen van Medimundi)
 • kredietkaartgegevens:
  • kaartnummer
  • vervaldatum
  • CVC-code
 • Bancontactgegevens
Technische gegevens
Facturatiegegevens
 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Volledig adres (straat, nummer, plaats, land)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW-nummer (optioneel)
Leveringsgegevens
 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Volledig adres (straat, nummer, plaats, land)
Betaalgegevens(deze gegevens worden opgevraagd, maar gaan rechtstreeks naar Stripe en worden niet bewaard op de systemen van Medimundi)
 • kredietkaartgegevens:
  • kaartnummer
  • vervaldatum
  • CVC-code
 • Bancontactgegevens
Technische gegevens
Facturatiegegevens
 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Volledig adres (straat, nummer, plaats, land)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW-nummer (optioneel)
Leveringsgegevens
 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Volledig adres (straat, nummer, plaats, land)
Betaalgegevens(deze gegevens worden opgevraagd, maar gaan rechtstreeks naar Stripe en worden niet bewaard op de systemen van Medimundi)
 • kredietkaartgegevens:
  • kaartnummer
  • vervaldatum
  • CVC-code
 • Bancontactgegevens
Technische gegevens
Facturatiegegevens
 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Volledig adres (straat, nummer, plaats, land)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW-nummer (optioneel)
Leveringsgegevens
 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Volledig adres (straat, nummer, plaats, land)
Betaalgegevens(deze gegevens worden opgevraagd, maar gaan rechtstreeks naar Stripe en worden niet bewaard op de systemen van Medimundi)
 • kredietkaartgegevens:
  • kaartnummer
  • vervaldatum
  • CVC-code
 • Bancontactgegevens
Technische gegevens
Facturatiegegevens
 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Volledig adres (straat, nummer, plaats, land)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW-nummer (optioneel)
Leveringsgegevens
 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Volledig adres (straat, nummer, plaats, land)
Betaalgegevens(deze gegevens worden opgevraagd, maar gaan rechtstreeks naar Stripe en worden niet bewaard op de systemen van Medimundi)
 • kredietkaartgegevens:
  • kaartnummer
  • vervaldatum
  • CVC-code
 • Bancontactgegevens
Technische gegevens
 • Naam en voornaam
 • Functie/rol
 • Bedrijfsnaam (indien toepasselijk)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens mogen geanonimiseerd worden voor statistiek gebruik
E-mailadres
E-mailadresTelefoonnummer (optioneel)Uw bericht
Verwerkingsgrond
Uitvoering overeenkomst (indien u de goederen in eigen naam en voor eigen rekening aankoopt)Gerechtvaardigd belang (indien u de goederen in naam en voor rekening van een vennootschap aankoopt)
Uitvoering overeenkomst (indien u de goederen in eigen naam en voor eigen rekening aankoopt)Gerechtvaardigd belang (indien u de goederen in naam en voor rekening van een vennootschap aankoopt)
Uitvoering overeenkomst (indien u de goederen in eigen naam en voor eigen rekening aankoopt)Gerechtvaardigd belang (indien u de goederen in naam en voor rekening van een vennootschap aankoopt)
Uitvoering overeenkomst (indien u de goederen in eigen naam en voor eigen rekening aankoopt)Gerechtvaardigd belang (indien u de goederen in naam en voor rekening van een vennootschap aankoopt)
Uitvoering overeenkomst (indien u de goederen in eigen naam en voor eigen rekening aankoopt)Gerechtvaardigd belang (indien u de goederen in naam en voor rekening van een vennootschap aankoopt)
Uitvoering overeenkomst (indien u de goederen in eigen naam en voor eigen rekening aankoopt)Gerechtvaardigd belang (indien u de goederen in naam en voor rekening van een vennootschap aankoopt) Gerechtvaardigd belang voor wat betreft de verbetering van onze diensten.
Uw toestemming
Uw toestemming
Bewaartermijn
Tot 10 jaar na aankoop (gelet op wettelijke verjaringstermijn voor contractuele vorderingen)
Tot 10 jaar na aankoop (gelet op wettelijke verjaringstermijn voor contractuele vorderingen)
Tot 10 jaar na aankoop (gelet op wettelijke verjaringstermijn voor contractuele vorderingen)
Tot 10 jaar na aankoop (gelet op wettelijke verjaringstermijn voor contractuele vorderingen)
Tot 10 jaar na aankoop (gelet op wettelijke verjaringstermijn voor contractuele vorderingen)
Tot het einde van onze commerciële relatie tenzij de gegevens voor andere doeleinden moeten worden bewaard, zoals hierin bepaald
Totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief en in ieder geval niet langer dan twee jaar na het uitsturen van de laatste nieuwsbrief
Eén jaar na ontvangst van uw bericht (tenzij uw bericht betrekking heeft op een bestelling in welk geval de gegevens voor een periode van 10 jaar na aankoop bewaard zullen blijven)

Medimundi mag uw persoonsgegevens enkel verwerken indien zij zich hiervoor baseert op een gepaste rechtsgrond. Hieronder lichten we de toepasselijke rechtsgronden bondig toe.

 • De toepasselijke rechtsgrond voor de verkoop van goederen en het beheer van de commerciële relatie en verbetering van onze diensten varieert:
  • Indien u goederen bestelt in eigen naam en voor eigen rekening, dan baseert Medimundi zich op de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst.
  • Indien u de goederen in naam en voor rekening van een vennootschap bestelt en om onze diensten te verbeteren, dan baseert Medimundi zich op haar gerechtvaardigd belang.

   Gelet op de aard van de gevraagde persoonsgegevens is Medimundi van mening dat de verwerking van deze persoonsgegevens geen negatieve impact heeft op uw grondrechten en/of fundamentele vrijheden. U kan steeds bezwaar aantekenen tegen een verwerking die gebaseerd is op deze rechtsgrond door ons te contacteren.

 • Voor bepaalde verwerkingsdoeleinden vragen wij uw toestemming.
  De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. U kan uw toestemming intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief via de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief of door ons te contacteren. Een intrekking van toestemming heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens voorafgaand aan dergelijke intrekking.

 

3. Met welke partijen worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden mogelijks gedeeld met de volgende partijen:

partij
Amazon Web Services
Google
Sendcloud
Stripe
Verwerkings-activiteiten
Hostingdiensten
In het kader van Google Analytics
Aanbieden van verzendingsdiensten
Aanbieden van online betalingsdiensten
Categorieën van persoonsgegevens
Alle (persoons)gegevens die Medimundi zelf bijhoudt, worden op servers van Amazon Web Services opgeslagen.
 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam
 • Verzendadres (straat, nummer, plaats, land)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Kredietkaart- en/of Bancontactgegevens
 • Naam en voornaam
 • E-mail
 • Adres (straat, nummer, plaats, land)
 • IP-adres

Deze lijst kan evolueren en zal, indien nodig, geüpdatet worden.

Medimundi zal enkel persoonsgegevens delen die relevant en noodzakelijk zijn. Wij garanderen dat alle externe partijen met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd.

Wanneer u via de Website zou worden doorverwezen naar een andere website kunnen er andere voorwaarden, privacy- en cookie policies van toepassing zijn. Wij raden u dan ook aan om deze bijkomende voorwaarden aandachtig te lezen.

 

4. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EER?

De Europese Economische Ruimte (“EER”) omvat de landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De AVG vereist bijkomende waarborgen indien Medimundi uw persoonsgegevens doorgeeft naar landen die zich buiten de EER bevinden.

Bepaalde derde partijen waarop Medimundi beroep doet verwerken uw persoonsgegevens in landen buiten de EER.
Zulke doorgiftes zullen enkel plaatsvinden in overeenstemming met het toepasselijk recht . De bijkomende waarborgen die Medimundi neemt omvatten onder meer het afsluiten van overeenkomsten op basis van de modelbepalingen van de Europese Commissie.

U kan ons steeds voor de gegevensbescherming contacteren om een volledig overzicht te verkrijgen van de passende waarborgen.

 

5. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Medimundi heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.

De maatregelen omvatten onder meer:

 • Beheersplan voor het geval er zich incidenten voordoen;
 • Bewustmaking van medewerkers;
 • Beschikbaarstelling van de verzamelde persoonsgegevens op need-to-know basis; en
 • Jaarlijkse evaluatie van de informatiebeveiliging door het management.

Ondanks de voormelde maatregelen van Medimundi dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

 

6. Welke rechten heb ik?

Wanneer uw persoonsgegevens met uw toestemming worden verwerkt heeft u het recht deze toestemming te allen tijden in te trekken zoals in deze Privacy Policy (zie punt 2) voorzien.

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

 • op een bevestiging of Medimundi uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de persoonsgegevens die Medimundi verwerkt;
 • op verbetering door Medimundi, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens;
 • om uw persoonsgegevens te laten wissen door Medimundi;
 • om van Medimundi de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;
 • om uw persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat te verkrijgen en ze aan een andere verantwoordelijke of verwerker over te dragen;
 • om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond het gerechtvaardigd belang en tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Deze rechten kan u uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@medimundi.be. Gelieve ervoor te zorgen dat het steeds duidelijk is welk recht u precies wilt uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) u de informatie wenst te krijgen. In bepaalde gevallen mogen wij aanvullende informatie vragen, om uw identiteit te mogen bevestigen bij voorbeeld.

Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij u binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is de bevoegde autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, contact@apd-gba.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

 

7. Wijzigingen aan de Privacy Policy

Medimundi kan deze Privacy Policy te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat rechts bovenaan de Privacy Policy. Wijzigingen worden op de Website gepubliceerd en zullen, indien van toepassing, ter goedkeuring worden voorgelegd.

8. Aansprakelijkheid

Indien Medimundi uw persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een verwerker) heeft bezorgd, is Medimundi niet aansprakelijk voor de onrechtmatige verwerking of onrechtmatige gebruik door die derde.