MEDIMUNDI ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN

DOOR KENNISNAME OF TE KLIKKEN OP HET AKKOORD VELD WANNEER DE KLANT EEN AANKOOP OF BESTELLING WENST AF TE RONDEN OP DE WEBSITE VAN MEDIMUNDI, AANVAARDT DE KLANT DEZE VOORWAARDEN.  

1. Algemeen

 1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal onderdeel van: a) alle aanbiedingen aan de klant (d.w.z. een persoon of onderneming waarnaar verwezen wordt in een offerte) uitgegeven door MEDIMUNDI BV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0749.994.102 met maatschappelijke zetel te Visbeekstraat 22, 2300 Turnhout (België) of door een van haar aangesloten ondernemingen (hierna “MEDIMUNDI”); b) alle bestellingen die door de klant bij MEDIMUNDI worden geplaatst, al dan niet via e-mail, fax, online winkel, website, webpanel, vooraf voorbereide betalingsopdrachtlink of anderzins; en c) alle door MEDIMUNDI uitgegeven orderbevestigingen.
 2. Deze verkoopvoorwaarden vervangen alle andere voorwaarden die mondeling door de klant zijn vermeld of die zijn uiteengezet in elk document dat door de klant is uitgegeven vóór of na de uitgifte van een document door MEDIMUNDI waarin deze verkoopvoorwaarden worden uiteengezet of naar worden verwezen. Dergelijke andere algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen en zijn niet van toepassing op enige verkoop door.
 3. Een bestelling wordt enkel aanvaard door MEDIMUNDI, en zal pas bindend zijn, na schriftelijke bevestiging door MEDIMUNDI. De aanvaarding van een aanbod door de klant is evenzeer uitdrukkelijk afhankelijk van de aanvaarding door de klant van deze verkoopvoorwaarden. De verbintenissen die de werknemers, afgevaardigden en verkoopagenten van MEDIMUNDI zijn aangegaan, zijn niet bindend, tenzij schriftelijk bevestigd door de gemachtigde vertegenwoordiger van MEDIMUNDI.
 4. De offertes van MEDIMUNDI staan open voor aanvaarding binnen de door MEDIMUNDI in de offerte vermelde termijn of, indien er geen termijn wordt vermeld, voor de beperkte duurtijd van een online sessie op de website of binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum van de offerte. Elke offerte kan echter te allen tijde worden ingetrokken of herroepen door MEDIMUNDI vóór de ontvangst door MEDIMUNDI van de desbetreffende aanvaarding van de klant.
 5. De klant verbindt zich ertoe de producten van MEDIMUNDI rekeninghoudend met de minimale bestelhoeveelheden, uitsluitend aan te kopen voor eigen gebruik binnen de Benelux. De producten zijn uitsluitend bestemd voor verkoop in de landen zoals bepaald op de website of vastgelegd in enig document dat wordt overeengekomen met de klant.
 6. De klant verbindt zich ertoe de producten van MEDIMUNDI niet verder te distribueren behoudens andersluidend akkoord tussen partijen. De klant verbindt er zich toe geen eigen online verkoop te organiseren voor producten van MEDIMUNDI. Handelaars, verdelers, agenten of tussenpersonen die een bestelling willen plaatsen voor commerciële doeleinden, kunnen contact opnemen met MEDIMUNDI.
 7. MEDIMUNDI houdt zich het recht voor om producten te schrappen, toe te voegen, dan wel te vervangen door producten met gelijkaardige specificaties.
 8. Afbeeldingen van de producten op de website of in ander marketingmateriaal van MEDIMUNDI zijn louter illustratief bedoeld. Voordelen, gewichten, afmetingen, vormen, kleuren, kwaliteit en andere gegevens opgenomen op de website, in catalogi of in ander marketingmateriaal hebben het karakter van een benaderende aanduiding.
 9. Het aanbod van MEDIMUNDI geldt uitsluitend zolang de voorraad strekt, voor het volume zoals bepaald op de website, en kan op elk moment gewijzigd worden door MEDIMUNDI. MEDIMUNDI zal de klant informeren mocht het product niet meer in voorraad zijn. MEDIMUNDI heeft het recht om (het deel van) elke bestelling waardoor de maximum productiecapaciteit of voorraad wordt overschreden in back order te plaatsen voor de daaropvolgende weken.

2. Bestellingen

 1. Een klant die een bestelling plaatst, bevestigt meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn. Bestellingen die worden geplaatst in naam en voor rekening van een vennootschap, kunnen uitsluitend gebeuren door personen die vertegenwoordigingsbevoegd zijn. Desalniettemin, indien MEDIMUNDI erop mocht vertrouwen dat een persoon vertegenwoordigingsbevoegd was en er is een schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, dan kan de klant enige bestelling niet annuleren.
 2. Indien bestellingen worden geplaatst via een MEDIMUNDI-website, online winkel, webpanel of voorbereide betalingsopdrachtlink, kan MEDIMUNDI ervoor kiezen om de ontvangst van een bestelling te bevestigen door middel van een automatisch gegenereerde e-mail. Een ontvangstbevestiging houdt geen aanvaarding in, tenzij anders vermeld.
 3. De klant is als enige verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid en beveiliging van alle inloggegevens de account, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, die persoonlijk zijn en niet aan derden kunnen worden overgedragen. De klant identificeert zichzelf nauwkeurig en eerlijk en is tegenover MEDIMUNDI aansprakelijk voor alle valse accountinformatie. De klant is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn persoonlijke account.
 4. MEDIMUNDI heeft naar eigen goeddunken het recht om een bestelling op te schorten of te annuleren indien zij van mening is dat de identiteit van de klant, het adres of zijn betalingsgegevens onjuist zijn en dat het dus een frauduleuze of valse bestelling kan zijn.
 5. Een klant kan geen bestelling annuleren of wijzigen.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen worden berekend in overeenstemming met het aanbod van MEDIMUNDI. Indien een bestelling door de klant wordt geplaatst buiten de geldigheidsduur vermeld in de offerte of voor een ander volume zoals voorgesteld in de offerte, kan de prijs worden gewijzigd.
 2. Alle prijzen zijn betaalbaar in Euro (EUR), tenzij anders overeengekomen.
 3. Alle prijzen zijn exclusief BTW (tenzij voor consumenten, dan worden de prijzen inclusief BTW aangeduid), en omvatten wel transport- en verzekeringskosten,  en kosten in verband met de gebruikte online betalingsmechanismen
 4. Alle schattingen die worden verstrekt op een website of in een online winkel of webpanel, met betrekking tot transport- of verzekeringskosten, verpakkingskosten, eventuele invoer- of uitvoerrechten, belastingen of kosten in verband met specifieke online betalingsmechanismen, worden alleen ter informatie verstrekt.
 5. Elke door MEDIMUNDI meegedeelde korting heeft uitsluitend betrekking op de prijs van een product, maar niet op eventuele transport- of verzekeringskosten, verpakkingskosten, eventuele invoer- of uitvoerrechten, belastingen of kosten in verband met specifieke online betalingsmechanismen.
 6. Alle door MEDIMUNDI uitgevoerde commerciële acties zijn uitsluitend van toepassing op specifieke producten, hoeveelheden, looptijden en regio’s, zoals aangegeven door MEDIMUNDI. MEDIMUNDI kan te allen tijde besluiten om een commerciële promotie te annuleren. Elke klant kan slechts één keer genieten van een commerciële actie. Herhaalde inschrijvingen onder verschillende namen of e-mailadressen zijn niet toegelaten. Elke klant kan slechts inschrijven op een commerciële actie ten persoonlijke titel en niet namens een collectief of groep van meerdere personen. Een klant verbindt zich ertoe een code niet publiek te maken of publiek te distribueren en MEDIMUNDI houdt zich het recht voor bestellingen te weigeren van partijen die gebruik wensen te maken van een commerciële actie die niet voor hen bestemd is.
 7. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden producten geleverd in standaardverpakking.

4. Betaling

 1. MEDIMUNDI is niet verplicht om een papieren versie van de factuur te verzenden. De klant aanvaardt de geldigheid van elektronische facturen. Een inkoopordernummer van de klant is niet vereist voor het verzenden van geldige facturen.
 2. Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, moet de betaling aan MEDIMUNDI worden gedaan op de bankrekening die op de factuur vermeld staat. De werknemers, afgevaardigden en verkoopagenten van MEDIMUNDI zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen.
 3. Betalingen geschieden op het moment van de bestelling en/of met behulp van de onlinebetalingsmechanismen en uiterlijk vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de factuur of uiterlijk bij levering van de producten. Een bestelling die online wordt geplaatst is niet geldig en MEDIMUNDI dient niet tot levering over te gaan wanneer de betaling door de klant niet, niet correct of frauduleus werd uitgevoerd of wanneer MEDIMUNDI een vermoeden heeft dat de bestelling of betaling frauduleus werd uitgevoerd.
 4. In geval van niet-betaling op de vervaldatum heeft MEDIMUNDI recht op (i) een rente berekend door het aantal dagen vertraging tegen een beleidsrente van de betrokken centrale bank, verhoogd met driehonderd (300) basispunten per jaar, ii) een contractuele vergoeding van twintig procent (20%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van honderd (100) EUR en (iii) de volledige terugbetaling van elke gerechtsdeurwaarder, advocaat en griffiekosten, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling van wanbetaling. In geval van niet-betaling op de vervaldatum heeft MEDIMUNDI het recht om verdere bestellingen van de klant in te houden tot de volledige betaling van de factuur. MEDIMUNDI is niet aansprakelijk voor enige vertraging of schade als gevolg van de rechtmatige uitoefening van dit recht.
 5. Klachten, zelfs wanneer ze rechtmatig en binnen de juiste termijnen worden ingediend, kunnen door de klant nooit worden ingeroepen als geldige reden voor het weigeren of uitstellen van de betaling.

5. Herroepsrecht consument bij aankoop op afstand

 1. Indien MEDIMUNDI online producten verkoopt via de website, dan gelden voor consumenten volgende bepalingen:
  1. De klant heeft het recht om uiterlijk binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum die volgt op de dag van de levering aan MEDIMUNDI schriftelijk mee te delen op het e-mailadres info@medimundi.be] dat hij/zij afziet van de aankoop, dit gebruikmakend van het herroepingsformulier dat door de MEDIMUNDI beschikbaar wordt gemaakt op de website (https://www.medimundi.be/wp-content/uploads/2021/03/herroepingsformulier.pdf) of in afwezigheid ervan beschikbaar is op de website van FOD Economie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf.
  2. Ingeval de klant het product wenst terug te zenden, kan dit slechts in de initiële staat, in de originele verpakking en voor het exacte aantal zoals besteld. Producten dienen onbeschadigd te zijn, geen scheuren te vertonen, ongebruikt te zijn, de omverpakking en etikettering dienen onbeschadigd te zijn.
  3. Na inspectie en aanvaarding door MEDIMUNDI wordt binnen de dertig (30) kalenderdagen zorggedragen voor terugbetaling van de aankoopprijs gedaan door de klant.
  4. Indien een product toch beschadigd is, heeft MEDIMUNDI het recht de aankoopprijs te verminderen met de minwaarde of enig kosten van vervanging.
  5. MEDIMUNDI organiseert de terugzending van producten en er zijn geen kosten verbonden aan de terugzending door de klant wanneer het geëigende retourproces wordt gevolgd. Het terugsturen van producten valt onder de verantwoordelijkheid van de Klant. Wanneer producten (geheel of gedeeltelijk) verloren gaan of beschadigd en/of onvolledig toekomen kan MEDIMUNDI de klant niet vergoeden.
 2. Het herroepingsrecht geldt niet:
  1. Voor producten als persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals chirurgische mondmaskers, FFP1, FFP2, FFP3, ademhalingsmaskers I) omwille van hygiënische redenen, II) omdat de steriliteit niet kan worden gewaarborgd bij enige terugname en III) omdat er een verhoogd risico op eventuele besmettingen is wanneer, zelfs niet gebruikte mondmaskers, zouden worden geretourneerd;
  2. voor klanten die geen consumenten zijn, maar bijvoorbeeld professionele handelaars, verdelers, agenten of tussenpersonen;
  3. voor klanten die het product reserveren en het product gaan afhalen bij MEDIMUNDI of een door laatstgenoemde erkende handelaar, verdeler, agent of tussenpersoon;
  4. voor producten die gepersonaliseerd werden of een persoonlijk karakter hebben, waaronder bijvoorbeeld zonder exhaustief te zijn: producten die op maat van de klant werden gemaakt, producten waar een persoonlijke vermelding werd aangebracht, etc..

6. Levering en aanvaarding

 1. De leveringstermijn die bij een bestelling wordt vermeld, is louter informatief en niet bindend.
 2. De producten worden ofwel door de klant bij MEDIMUNDI opgehaald of op het adres van de klant afgeleverd.
 3. er is overeengekomen dat de producten worden opgehaald uit het magazijn of de fabriek van MEDIMUNDI, zal de klant worden ingelicht, ofwel telefonisch, per e-mail of schriftelijk wanneer de producten beschikbaar zijn om te worden opgehaald. Indien de klant binnen acht (8) kalenderdagen geen actie onderneemt met betrekking tot het bovengenoemde advies, wordt een tweede herinnering om de producten op te halen per aangetekende post verzonden.
 4. Indien de klant de producten niet binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief ophaalt, kan MEDIMUNDI de producten zonder verdere waarschuwing op kosten van de klant leveren. In dit geval is de factuur onmiddellijk verschuldigd.
 5. De bovengenoemde bepalingen zijn ook van toepassing als producten die bij afroep worden gehouden, niet tijdig door de klant worden MEDIMUNDI behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen opslagkosten in rekening te brengen, evenals de rente zoals uiteengezet in  4.4, berekend op basis van de waarde van de producten.
 6. De producten worden geleverd op het in de bestelling aangegeven adres. MEDIMUNDI is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die de klant heeft gemaakt bij het verstrekken van deze informatie en eventuele extra kosten die daaruit kunnen voortvloeien. MEDIMUNDI is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die de klant heeft gemaakt bij de opgave van zijn contact-, adres- of facturatiegegevens.
 7. MEDIMUNDI heeft recht op gedeeltelijke leveringen van een bestelling. De klant zal de aanvaarding van een gedeeltelijke levering niet weigeren. .
 8. Als een klant om welke reden dan ook de aanvaarding van de levering weigert of MEDIMUNDI verzoekt de levering van een bestelling op te schorten, heeft MEDIMUNDI het recht om de klant alle kosten die verband houden met extra afhandeling, opslag of transport in rekening te brengen. Er rust geen enkele verplichting op MEDIMUNDI om enige bestelling herhaaldelijk te blijven aanbieden aan de klant voor ontvangst.
 9. Indien een klant kiest voor levering op een specifiek afhaalpunt is de klant verantwoordelijk voor de opslag en afhandeling van de producten op dit afhaalpunt. De klant dient rekening te houden met de openingstijden van het afhaalpunt en is verantwoordelijk voor de bewaring in het afhaalpunt.
 10. MEDIMUNDI of een door haar aangestelde transporteur is gerechtigd om de klant een identificatiebewijs te vragen alvorens een product af te leveren. MEDIMUNDI is geen schadevergoeding verschuldigd indien de levering heeft plaatsgevonden aan een door de klant aangewezen derde partij of indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat de ontvangende partij daartoe namens de klant was gemachtigd.

7. Overmacht en hardship

 1. MEDIMUNDI is niet aansprakelijk voor enige storing of vertraging indien deze het gevolg is van oorzaken die buiten de controle van MEDIMUNDI liggen, onder meer doch niet beperkt tot (i) overmacht zoals brand, explosies, overstromingen, stormen, bliksem, stakingen, arbeidsgeschillen, epidemische uitbraak, oorlog of terroristische aanslagen, ongeoorloofde toegang tot de informatietechnologiesystemen van MEDIMUNDI door derden; en (ii) hardship zoals een tekort aan grondstoffen, hogere kosten, stroomuitval, handelsembargo’s, overheidsorders of veranderende regelgeving, telecommunicatie, netwerk, computer, server of internet downtime, of enige andere economische omstandigheid die redelijkerwijs buiten de controle van MEDIMUNDI ligt.
 2. MEDIMUNDI zal de klant op de hoogte brengen van de aard van een dergeljke overmacht of hardship en van het effect op het vermogen om de verplichtingen na te komen en hoe MEDIMUNDI van plan is de gevolgen van dergelijke overmachtsgebeurtenis te verzachten.
 3. Indien deze omstandigheden langer duren dan dertig (30) kalenderdagen, heeft MEDIMUNDI het recht om de bestelling te beëindigen. MEDIMUNDI zal elke betaling aan de klant terugbetalen, maar geen enkele andere vergoeding van welke aard dan ook is verschuldigd aan de klant.

8. Titel en risico

 1. De overdracht van risico vindt plaats Delivery at Place (DAP), genoemd door de klant
 2. De eigendomsoverdracht vindt plaats na levering en volledige betaling van de factuur (cumulatieve voorwaarden). De producten blijven eigendom van MEDIMUNDI tot de volledige betaling ervan en MEDIMUNDI behoudt zich het recht voor om de producten terug te vorderen waar ze zich ook bevinden.

9. Acceptatie en klachten

 1. De klant controleert de hoeveelheid, zichtbare gebreken aan de verpakking en/of de producten bij het ophalen of leveren van de producten. Elke klacht met betrekking tot de op de leveringsdocumenten vermelde hoeveelheden moet onmiddellijk na ontvangst van de producten worden geregistreerd.
 2. Zichtbare gebreken moeten binnen twee (2) werkdagen na het ophalen of ontvangst van de levering aan MEDIMUNDI worden.
 3. Producten kunnen alleen worden teruggestuurd na aanvaarding door MEDIMUNDI en indien de klant gebruik maakt van het MEDIMUNDI retourautorisatieformulier.

10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op het product blijven te allen tijde het eigendom van MEDIMUNDI of zijn licentiegevers en de klant zal geen intellectuele-eigendomsrechten vestigen op producten die door MEDIMUNDI zijn gemaakt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Alle studies, concepten, namen, afbeeldingen, tekeningen, documenten, certificaten en materialen van welke aard dan ook, en die door MEDIMUNDI aan de klant worden voorgelegd, blijven de exclusieve eigendom van MEDIMUNDI, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Textielpatronen, clichés, afgietsels of vormen blijven altijd eigendom van MEDIMUNDI.
 4. De klant verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van derden te eerbiedigen en de nodige inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat gegevens (waaronder: afbeeldingen, tekeningen, foto’s, teksten of andere door het auteursrecht beschermde gegevens, modelrechten, merkrechten, octrooien) die aan MEDIMUNDI worden verstrekt, geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 5. Als de klantgegevens van derden gebruikt, is de klant verplicht om een licentie te hebben die het gebruik door MEDIMUNDI als fabrikant en leverancier mogelijk maakt. De klant verklaart uitdrukkelijk toestemming te hebben van derden. Als een verplichting berust op de klant om de naam van een derde partij op een specifieke manier te vermelden, om een disclaimer toe te voegen, gebruiksrichtlijnen, een auteursrechtverklaring te vermelden of om symbolen of waarschuwingen aan te geven, dan zal de klant MEDIMUNDI tijdig van die informatie voorzien op een volledige en nauwkeurige manier voordat hij bestelt.
 6. MEDIMUNDI behoudt zich het recht voor om een levering van producten met onmiddellijke ingang op te schorten of om voorraad te blokkeren indien deze producten het onderwerp zijn van een bestaande of potentiële discussie met een derde partij. MEDIMUNDI is niet verantwoordelijk indien de opschorting directe of indirecte schade aan de klant zou veroorzaken.
 7. De klant zal MEDIMUNDI vrijwaren voor alle schade en kosten die voortvloeien uit een geschil of claim met betrekking tot een product dat gegevens bevat die door de klant aan MEDIMUNDI zijn verstrekt of die op verzoek van de klant door MEDIMUNDI zijn verwerkt.
 8. De klant respecteert de intellectuele eigendomsrechten van MEDIMUNDI. De klant zal geen intellectuele eigendomsrechten vestigen op producten die door MEDIMUNDI zijn gemaakt, tenzij er een schriftelijke overeenkomst is die de klant dit toestaat.

11. Herverpakking

 1. Het opnieuw verpakken van de producten is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDIMUNDI. De klant zal geen merken verwijderen, ze onleesbaar maken of eigen etiketten op de producten gebruiken.
 2. Bundeling van MEDIMUNDI producten met producten van klanten of producten van andere merken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDIMUNDI.

12. Waarschuwing

 1. Beschermende ademhalingsmaskers zijn ontworpen om de drager te beschermen tegen mogelijke schade door vaste en/of niet-vluchtige vloeibare deeltjes. MEDIMUNDI kan echter niet garanderen dat de producten ziekten of aandoeningen, waaronder COVID-19, voorkomen, verzachten of genezen. Beschermende ademhalingsmaskers mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen.
 2. De producten worden vergezeld van gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen in verschillende talen. De klant kan deze gebruiksaanwijzing en waarschuwingen niet verwijderen of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDIMUNDI. De klant is verantwoordelijk voor het vertalen van de gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen in het geval wetgeving van een bepaald land dit zou vereisen.
 3. De klant zorgt ervoor dat de producten en de verpakkingen voldoen aan alle relevante wetgeving die in een relevant land van toepassing kan zijn.

13. Garantie

 1. MEDIMUNDI is als enige verantwoordelijk voor een verborgen kwaliteitsgebrek dat het gevolg is van de productie en niet zichtbaar was bij de levering, maar binnen zes (6) maanden na levering duidelijk werd. De klant zal MEDIMUNDI onmiddellijk en uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na het ontdekken van een dergelijk verborgen gebrek schriftelijk op de hoogte brengen.
 2. De garantietermijn bij gebreken voor klanten die consument zijn, bedraagt twee (2) jaar vanaf datum van verkoop MEDIMUNDI aan de consument.
 3. De verplichting van MEDIMUNDI in het kader van deze garantie beperkt zich tot de reparatie of vervanging van gebrekkige producten.
 4. Voornoemde garantie is niet van toepassing indien: i) de producten beschadigd zijn na de overdracht van het risico; ii) de klant niet over een geldig aankoopbewijs beschikt waarop de aankoopdatum staat vermeld; iii) de producten verkeerd zijn gebruikt; iv) het gebrek is ontstaan ten gevolge van manipulaties, nalatigheden of abnormale handlingen van de klant die in strijd zijn met het doel waarvoor het product bestemd is, niet in lijn zijn met enige gebruiksinstructies of het gevolg zijn van abnormaal gebruik; v) het gebrek wordt veroorzaakt door overmacht of hardship; vi) de oorzaak van het gebrek inherent is aan de normale houdbaarheid, levensduur of slijtage van het product.
 5. De bovengenoemde garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan als gevolg van (i) onvolledige of onjuiste informatieoverdracht aan MEDIMUNDI; ii) schending van de intellectuele-eigendomsrechten van derden; iii) manipulaties, nalatigheid of abnormale handelingen van de klant die in strijd zijn met het doel waarvoor het product is bestemd.

14. Aansprakelijkheid

 1. De producten worden geleverd zoals ze zijn met alle gebreken, en MEDIMUNDI wijst alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet af, met inbegrip van (zonder beperking) impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. MEDIMUNDI ontkent uitdrukkelijk dat het product garantie biedt om infectie of overdracht van virussen of ziekten te voorkomen.
 2. Behoudens alle andere rechten is MEDIMUNDI in geen geval aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt: i) door de producten te gebruiken op een wijze waarvoor zij niet bestemd of geschikt zijn; ii) als gevolg van abnormaal gebruik door de klant of consument of als gevolg van normale slijtage en de beperkte levensduur van het product; iii) indien niet kan worden aangetoond dat het gebrek aanwezig was op het tijdstip waarop de producten in de handel werden gebracht; iv) door de IT-systemen van MEDIMUNDI te hacken, op voorwaarde dat MEDIMUNDI alle redelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen; v) door phishing, pharming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten; vi) als gevolg van de slechte werking van de internetverbinding, breedbandverbinding of enige andere dienst, infrastructuur of hostingdienst waarover MEDIMUNDI geen controle heeft; vii) door virussen, trojaanse paarden of bugs in de hardware of software die door de klant wordt gebruikt; viii) wegens overmacht of hardship; ix) als gevolg van de overeenstemming met de verplichte overheidsvoorschriften en met name de naleving van normen, voorschriften, richtlijnen of lokale wetgeving met betrekking tot beschermende ademhalingsmiddelen en halgelaatsmaskers met filter.
 3. Voor zover wettelijk toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, is MEDIMUNDI niet aansprakelijk jegens de klant voor enige bijzondere, indirecte, voorbeeldige, bestraffende, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot schade of kosten als gevolg van terugroepacties, verlies van winst, verlies van gegevens, winst of inkomsten, goodwill, gebruiksproductie, aanbesteding van vervangende diensten, fatale verwondingen, ongeacht de oorzaak van de actie of beginselen van de aansprakelijkheid, al dan niet uit onrechtmatige daad, contract of anderszins.
 4. Voor zover maximaal toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, zal de aansprakelijkheid van MEDIMUNDI die voortvloeit uit of verband houdt met de verkoop en aankoop van producten, hetzij in contract, garantie, onrechtmatige daad of anderszins, onderworpen zijn aan de in deze voorwaarden vermelde beperkingen en zal nooit hoger zijn dan de door de klant betaalde prijs.

15. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 1. MEDIMUNDI verwerkt de persoonsgegevens van de klant voor de volgende doeleinden:

  1. om de klanten toe te laten de website te gebruiken;
  2. om de inhoud en de gebruiksvriendelijkheid van website te verbeteren;
  3. klantenbeheer;
  4. boekhouding en facturatie;
  5. om de klanten persoonlijk te informeren over nieuwe producten of commerciële acties.
 2. Vooraleer de persoonsgegevens worden gebruikt voor de laatst vermelde doelstelling van Artikel 15.1.5, zal steeds een waarschuwingsboodschap verschijnen en de klant uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd. Voormelde bepaling laat onverlet het recht van MEDIMUNDI om online advertenties op de website te plaatsen zonder voorafgaande waarschuwingsboodschap.
 3. De klant heeft een recht op toegang tot zijn persoonsgegevens. Tevens heeft de klant het recht om (i) verbetering te vragen van onjuiste persoonsgegevens en (ii) verwijdering te vragen van persoonsgegevens die gelet op de hoger omschreven doeleinden onvolledig of irrelevant zijn of waarvan de verkrijging, mededeling of bewaring verbonden zijn of die langer zijn bewaard dan nodig om de hoger omschreven doeleinden te verwezenlijken. De klant heeft eveneens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor publiciteitsdoeleinden.
 4. Om de hierboven opgesomde rechten uit te oefenen kan de klant contact opnemen met MEDIMUNDI per e-mail op info@medimundi.be.
 5. MEDIMUNDI gebruikt cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Cookies zijn bestanden die een webserver naar de computer van de klant kan versturen, waardoor de computer voor de duur van de sessie kan worden geïdentificeerd. De meeste browsers zijn ingesteld om deze cookies automatisch te accepteren. De klant kan echter het opslaan van cookies deactiveren of zijn browser zo instellen dat de klant een mededeling krijgt voordat de cookie al dan niet op zijn computer wordt opgeslagen.
 6. De integrale privacy policy van MEDIMUNDI is beschikbaar op de website onder www.medimundi.be.

16. Diverse

 1. Deze verkoopvoorwaarden mogen door de klant niet aan een derde partij worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDIMUNDI.
 2. Het aanbod, de bestelling, de orderbevestiging en deze verkoopvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen de klant en MEDIMUNDI met betrekking tot de ontwikkeling, productie, aankoop en verkoop van een product en vervangt alle voorafgaande mondelinge overeenkomsten, verklaringen of afspraken tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Geen enkele verklaring, vertegenwoordiging, garantie, verbond of overeenkomst van welke aard dan ook die niet uitdrukkelijk in deze verkoopvoorwaarden is uiteengezet, heeft een invloed op of wordt gebruikt om de uitdrukkelijke voorwaarden en bepalingen van deze verkoopvoorwaarden te interpreteren, te wijzigen of te beperken.
 3. Indien een bepaling van deze verkoopvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de andere bepalingen uitvoerbaar en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht zodanig te worden gewijzigd dat deze geldig en uitvoerbaar is voor zover wettelijk toegestaan.
 4. Elke partij verbindt zich ertoe dat zij in verband met deze verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende activiteiten op de hoogte is van en zal voldoen aan de toepasselijke anticorruptiewetten. Niets in deze voorwaarden verplicht een partij om een deel van dit contract uit te voeren of acties te ondernemen indien de partij op die manier niet zou voldoen aan de anticorruptiewetten.
 5. Deze verkoopvoorwaarden en overeenkomst tussen de partijen worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetgeving van België, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen.
 6. De rechtbanken van Turnhout (België) zijn exclusief bevoegd voor eventuele geschillen met betrekking tot de producten.

Versie februari 2021

.